Kierunki Kształcenia

NASZE KIERUNKI


Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na następujące kierunki:

Branżowa Szkoła I Stopnia w ZSP "Energetyk"- 3 letnia dla absolwentów szkoły podstawowej:

Technikum nr 5 w ZSP "Energetyk - 5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej:


Technik automatyk

To kierunek dla osób chcących pracować w nowoczesnych zakładach produkcyjnych o różnych specjalizacjach o zrobotyzowanym i zautomatyzowanym cyklu produkcyjnym.

Po ukończeniu szkoły, technik automatyk będzie miał wiedzę z zakresu automatyki i sterowania, pneumatyki oraz hydrauliki siłowej, wiedzę dotyczącą maszyn i urządzeń elektrycznych. Zdobędzie również wiedzę z zakresu programowania sterowników przemysłowych PLC, sterowania systemów oraz dotyczącą zagadnień utrzymania ruchu. Nauczy się diagnozowania usterek i ustalania ich przyczyn oraz realizacji napraw zgodnie z określonymi standardami i dokumentacją techniczną.

Wiedza i umiejętności absolwenta:

 • montaż, uruchamianie i obsługa  urządzeń i instalacji automatyki
 • dokonywanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki
 • diagnostyka i remont urządzeń i instalacji automatyki

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń automatyki.

Technik automatyk to bardzo ceniony i poszukiwanych zawód na rynku pracy. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w zakładach produkcyjnych (np. takich, jakie funkcjonują w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej).

Przy rekrutacji na ten kierunek uwzględniane są oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • fizyki
 • techniki
 • informatyki 

powrót


Technik elektronik 

To kierunek dający możliwość zdobycia przyszłościowego zawodu i poznania tajników obsługi i naprawy urządzeń elektronicznych.

Wiedza i umiejętności absolwenta
• instalowanie i użytkowanie sprzętu elektronicznego
• naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych
• prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej

Technik elektronik to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy, dający możliwość zatrudnienia w różnych dziedzinach przemysłu począwszy od projektowania i montażu instalacji elektrycznych, teleinformatycznych, alarmowych poprzez naprawy sprzętu komputerowego, RTV czy AGD  aż do projektowania i wytwarzania urządzeń elektronicznych.

Wykwalifikowana kadra techników elektroników zajmuje się konserwowaniem, instalowaniem, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych.

Technik elektronik może znaleźć zatrudnienie przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, w serwisach sprzętu elektronicznego, RTV i AGD, instalując systemy i sprzęt elektroniczny ( Instalacje TV kablowej, systemy monitoringu, systemy nagłaśniania itp.) czy prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową.

Przy rekrutacji na ten kierunek uwzględniane są oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • fizyki
 • techniki
 • informatyki 

powrót


Technik elektryk 

Elektrycy Perwejnis

To zawód dający umiejętność, montażu, naprawy i utrzymania w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

Wiedza i umiejętności absolwenta
• montowanie, uruchamianie i naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych
• montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
• montowanie i naprawa układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych
• ocena stanu technicznego maszyn i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie
• prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektrycznej

Technicy elektrycy wykonują prace techniczne mające na celu wsparcie badań w zakresie inżynierii elektrycznej oraz projektowania, konstruowania, produkcji, montażu, eksploatacji, obsługi, konserwacji, naprawy i utrzymania w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych, obiektów i systemów, zasilania energią elektryczną oraz systemów dystrybucji energii elektrycznej.

Technik elektryk może naleźć zatrudnienie w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei, zakładach produkcyjnych różnych branż, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny czy prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową.

Przy rekrutacji na ten kierunek uwzględniane są oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • fizyki
 • techniki
 • informatyki 

powrótTechnik grafiki i poligrafii cyfrowej 

cyfrowe panorama PerwejnisTo kierunek dający możliwość zdobycia zawodu związanego z opracowaniem i realizacją projektów graficznych i multimedialnych. Oprócz grafiki komputerowej absolwent zdobywa również umiejętność realizacji wydruku.

Wiedza i umiejętności absolwenta
• realizacja i przygotowanie do wydruku prezentacji graficznych
• wykonywanie i wdrażanie internetowych projektów multimedialnych
• obsługa cyfrowych systemów poligraficznych
• prowadzenie działalności gospodarczej, umiejętność zarządzania i pracy w zespole

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne, dobiera procesy i parametry drukowania w różnych technikach drukarskich (w tym wydruku 3D), zajmuje się obsługą cyfrowych maszyn drukujących. Wykonuje między innymi projektowanie 3D, komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. Wykonuje on także oraz publikuje w Internecie wszelkiego rodzaju projekty multimedialne z wykorzystaniem właściwego oprogramowania.

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej może podejmować pracę w agencjach reklamowych, studiach graficznych, wydawnictwach, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań, drukarniach lub we własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej.

Przy rekrutacji na ten kierunek uwzględniane są oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • informatyki
 • plastyki
 • techniki

powrót


Technik informatyk 

informatyk - Zych

To kierunek dający szeroka wiedzą z zakresu obsługi i eksploatacji komputerów, sieci komputerowych i sieci Internet.

Wiedza i umiejętności absolwenta
• montaż oraz eksploatacja komputera i urządzeń peryferyjnych
• projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami
• projektowanie baz danych i administrowanie bazami danych
• tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami
• prowadzenie działalności gospodarczej w branży informatycznej, umiejętność zarządzania i pracy w zespole

Technik informatyk sprawnie posługuje się komputerem oraz systemami operacyjnymi, umie projektować i obsługiwać różne struktury sieci komputerowych, posługuje się językiem programowania oraz językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, potrafi zaprojektować i wykonać stronę WWW. Posiada kwalifikacje w zakresie montażu i eksploatacji komputerów osobistych i urządzeń peryferyjnych, projektowania  i administrowania lokalnych sieci komputerowych oraz tworzenia aplikacji internetowych i baz danych.

Po ukończeniu nauki technik informatyk może pracować w zakładach pracy wykorzystujących technologie informatyczne, firmach administrujących sieciami komputerowymi, działach obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, firmach tworzących oprogramowanie komputerowe, punktach serwisowych, sklepach komputerowych czy prowadzić własną działalność gospodarczą.

Przy rekrutacji na ten kierunek uwzględniane są oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • informatyki
 • techniki
 • fizyki 

powrót


Technik reklamy

reklama Pawlik

To kierunek dla osób pragnących związać swoją przyszłość z branżą reklamową. Kształtuje nie tylko umiejętności artystyczne ale daje też podstawy wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania.

Wiedza i umiejętności absolwenta
• projektowanie i wykonywanie gadżetów reklamowych
• organizowanie i prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych
• organizowanie i przeprowadzanie kampanii reklamowych
• prowadzenie działalności gospodarczej w branży reklamowej

Zawód technik reklamy jest zawodem szerokoprofilowym, wymagającym wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i znajomości języków obcych. Do podstawowych zadań wykonywanych przez technika reklamy należy m.in. pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, dobieranie metody prowadzenia badań rynkowych, stosowanie  różnorodnych technik reklamowych, sprzętu i materiałów wykorzystywanych w reklamie, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej, samodzielne tworzenie wizualnych środków reklamy.
Absolwent tego kierunku może być zatrudniony w miejscach pracy takich jak specjalistyczne agencje reklamowe, działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biura ogłoszeń i działy promocji środków masowego przekazu, studia graficzne i produkcyjne, agencje do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).

Przy rekrutacji na ten kierunek uwzględniane są oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • plastyki
 • informatyki 
 • techniki

powrót


Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

wiatraki gomułka

To kierunek dla osób chcących pracować w branży energetyki odnawialnej, która jest przyszłością światowej energetyki. Elektrownie wiatrowe czy kolektory słoneczne są coraz częstszym elementem naszego krajobrazu a inteligentne domy to przyszłość budownictwa jednorodzinnego. Kierunek ten dla nie tylko wiedzę teoretyczną i praktyczną z dziedziny energetyki odnawialnej, ale też podstawy z zakresu ekonomii i zarządzania.

Wiedza i umiejętności absolwenta:

 • organizowanie i wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • konserwowanie oraz naprawianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • kontrolowanie pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzanie kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Uczniowie w trakcie nauki zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i wykonywania prac związanych z montażem, kontrolowaniem pracy oraz konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej (np. energii wiatru, wody, Słońca).

Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w firmach zajmujących się budową i utrzymywaniem sprawności sieci energii odnawialnej, w elektrowniach, organizacjach, przedsiębiorstwach i instytucjach zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną czy w ramach własnej działalności gospodarczej.

Przy rekrutacji na ten kierunek uwzględniane są oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • fizyki
 • techniki
 • informatyki 

powrót

Szkoła branżowa – elektryk

Elektrycy Janowicz

Elektryk to  zawód dający umiejętność, montażu, naprawy i utrzymania w ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną.

Wiedza i umiejętności absolwenta
• montowanie, uruchamianie i naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych
• montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

Elektryk może naleźć zatrudnienie w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei, zakładach produkcyjnych różnych branż, w firmach naprawiających sprzęt elektryczny czy    prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową. Po ukończeniu szkoły można kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia dającej możliwość zdania matury i uzyskania tytułu technika.

Przy rekrutacji na ten kierunek uwzględniane są oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • fizyki
 • techniki
 • informatyki 

powrót

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme
Skip to content