Wyniki egzaminu maturalnego

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym dla osób uprawnionych odbędzie się w dniach 23 sierpnia godz. 9.00 (część pisemna – matematyka i j. angielski) oraz 24 sierpnia godz. 9.00 (część ustna – j. angielski). Wszystkie te egzaminy odbędą się w naszej szkole.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko: starszy referent ds. administracji

W wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została  wybrana:

Pani Magdalena Wańdoch

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Wańdoch spełnia wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku starszego referenta ds. administracji.

Prosimy, aby kandydaci zakwalifikowani zgłaszali się do szkoły po odbiór skierowań na badania lekarskie. Kandydaci, którzy zakwalifikowali się na inny kierunek niż wybrany jako pierwszy wybór proszeni są o potwierdzenie woli podjęcia nauki na kierunku, na który się zakwalifikowali i dostarczenie oryginałów dokumentów. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować usunięcie kandydata z listy zakwalifikowanych. Ostateczne listy przyjętych ogłoszone zostaną 27 lipca o godz. 14.00. 

Przypominamy, że od 1 września istnieje możliwość zakwaterowania w pobliskim, nowo otwartym internacie

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Nabór na stanowisko starszy referent

Dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu ogłasza nabór na stanowisko starszy referent ds. administracji
1. Wymiar etatu – 1,00
2. Zakres obowiązków:
 przygotowanie i wprowadzanie danych do SIO (obie wersje),
 sporządzanie sprawozdań do GUS,
 administrowanie bezpieczeństwem informacji (ABI),
 prowadzenie inwentaryzacji majątku szkoły, w tym także oprogramowania,
 prowadzenie dokumentacji przyjęcia i likwidacji, jak również przeniesienia składników majątku szkoły,
 organizowanie utylizacji wycofanego z eksploatacji majątku szkoły, głownie sprzętu z zakresu IT,
 przygotowanie i wykonywanie operacji finansowo księgowych,
 przygotowanie i prowadzenie inwentaryzacji z wykorzystaniem wspomagania komputerowego,
3. Kwalifikacje (wykształcenie, uprawnienia, staż):
 wykształcenie wyższe,
 staż pracy minimum 3 lata,
 posiadanie uprawnień związanych z ABI.
4. Wymagania: Wymagania niezbędne:
 obywatelstwo polskie,
 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
 znajomość ustawy o systemie oświaty, o pracownikach samorządowych, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy,
 umiejętność posługiwania się komputerem i oprogramowaniem, w szczególności: środowisko Windows, pakiet Office, SIO, programy do inwentaryzacji, Symfonia, Płatnik.
Wymagania dodatkowe:
 odpowiedzialność,
 obowiązkowość,
 samodzielność,
 komunikatywność.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
 dokumenty potwierdzające staż pracy – kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania związanego z procesem rekrutacji, o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.)”
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 Wymagane dokumenty należy składać (w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – starszy referent ”) w sekretariacie dyrektora, w biurze wicedyrektorów lub w biurze Kierownika Gospodarczego Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 5 w godz. 9.00 – 13.00, lub przesłać listem poleconym na adres: Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Al. Wyzwolenia 5, 58-300 Wałbrzych w terminie do dnia 14 lipca 2016 r. do godz. 15.00 .
 Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
7. Inne informacje:
 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 748422191,
 Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 18 lipca 2016r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu,
 W terminie do 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru należy odebrać złożone dokumenty.
Po upływie tego terminu dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
mgr inż. Ryszard Janas Dyrektor Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

 

Dnia 24 czerwca 2016 na boisku szkolnym odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

Dyrektor ZSP „Energetyk” P. Ryszard Janas wręczył najlepszym uczniom nagrody oraz wyróżnienia życząc im dalszych sukcesów. Po uroczystym apelu uczniowie udali się do sal z wychowawcami klas.

Zapisz

Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" © 2015 Frontier Theme